Dự án Cải thiện Đời sống và Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho Phụ nữ Việt Nam (Vietnam WILL) 1

Dự án Cải thiện Đời sống và Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho Phụ nữ Việt Nam (Vietnam WILL)

Dự án Cải thiện Đời sống và Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho Phụ nữ Việt Nam (Vietnam WILL)

Dự án Cải thiện Đời sống và Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho Phụ nữ Việt Nam (Vietnam WILL) áp dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo và lồng ghép giới nhằm xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội (CSOs) và các tổ chức công, để cải thiện vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái.

Được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, WILL nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và các lãnh đạo để họ có thể đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của phụ nữ, vận động chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khuyết tật và phát triển kinh tế. Thông qua việc nâng cao năng lực cho lãnh đạo và nhân viên các tổ chức xã hội và tổ chức công, WILL thực hiện các can thiệp nhằm trao quyền cho phụ nữ và tăng cường kết nối những tổ chức xã hội và tổ chức công để thúc đẩy quyền của phụ nữ, và giúp họ có cơ hội cùng trao đổi kinh nghiệm và kiến thức.

Hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hòa Bình, các hoạt động của dự án WILL nhằm tăng cường mối liên kết giữa các tổ chức xã hội ở cả nông thôn lẫn thành thị để cùng chung tay giải quyết hàng loạt vấn đề: lao động nhập cư (đặc biệt là từ Hòa Bình ra Hà Nội) hay về tiếp cận dịch vụ công còn hạn chế. Trong năm đầu của dự án 2015, WILL đã tập huấn cho 84 lãnh đạo và nhân viên từ 23 tổ chức xã hội và tổ chức công tại tại Hà Nội và Hòa Bình, trang bị cho họ đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xác định các vấn đề mà phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt, và vận động chính sách cho quyền của họ. Vào tháng 9 năm 2015, một diễn đàn vận động chính sách cấp quốc gia: “Hãy trao cho cô ấy một cơ hội” đã được tổ chức tại Hà nội nhằm nhấn mạnh vấn đề bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.

Trong năm thứ 2 của dự án, để tiếp tục nâng cao năng lực cho lãnh đạo và nhân viên các tổ chức xã hội và tổ chức công, Kenan cùng với các đối tác chiến lược là CSDS và IDEA đã thực hiện 127 chuyến tham vấn cho lãnh đạo và 272 chuyến cho nhân viên của các tổ chức này. Trong các chuyến tham vấn này, 23 tổ chức xã hội và tổ chức công đã xác định được 35 vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái đang gặp phải. Tám vấn đề đã được lựa chọn ưu tiên để tiếp tục phân tích sâu hơn tại cộng đồng cùng với nhóm đối tượng đích bằng công cụ cây vấn đề thông qua các chuyến tham vấn dựa trên họat động cụ thể. Sử dụng các kết quả này, lãnh đạo và nhân viên của họ đã chuyển tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái tới các nhà hoạch định chính sách từ cấp xã, huyện, tỉnh và cấp quốc gia cùng với những đề xuất giải pháp và sáng kiến để giải quyết các vấn đề của họ qua 10 hội thảo vận động chính sách về các chủ đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *