Mỗi nhân viên đều đại diện cho những giá trị của Tổ chức Kenan: hợp tác, truyền cảm hứng, tiên phong và chính trực, đồng thời nhận thức rõ tầm nhìn của Tổ chức Kenan: trao quyền cho mọi người thông qua tri thức, công nghệ và kỹ năng cần thiết vì một tương lai bền vững.

Tìm hiểu thêm thông tin về đội ngũ của Tổ chức Kenan và những động lực của họ.

Meet some team members

Ms. Kieu Anh Phan
Program Manager, Vietnam, Kenan Foundation Asia

Ms. Orachat Prechatanasak
Finance and Accounting - Enjoy Science Project

Mr. Nuntawut Pimpaeng
Innovative Education Consultant, Kenan Foundation Asia

Ms. Sofia Jeana
Deputy Chief of Party, Pattani Office, Kenan Foundation Asia

Ms. Suvipha Chaladkid
Consultant, Business & Economic Development

Ms. Janita Pattanaviboon
Digital and Social Media Assistant

Ms. Sunisa Satitanekchai
CSR Consultant

Mr. Wichai Limpitikranon
Manager - Business and Economic Development

Mr. John DaSilva
Director of Corporate Engagement

Mr. Alex Duke
Senior Manager - International Programs