Mỗi nhân viên đều đại diện cho những giá trị của Tổ chức Kenan: hợp tác, truyền cảm hứng, tiên phong và chính trực, đồng thời nhận thức rõ tầm nhìn của Tổ chức Kenan: trao quyền cho mọi người thông qua tri thức, công nghệ và kỹ năng cần thiết vì một tương lai bền vững.

Tìm hiểu thêm thông tin về đội ngũ của Tổ chức Kenan và những động lực của họ.

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 1Ms. Suvipha Chaladkid
Executive Consultant
Business and Economic Development

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 2Ms. Orachat Prechatanasak
Accounting Manager

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 3Mr. Alex Duke
Head of International Partnerships

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 4Ms. Sofia Jeana
Deputy Chief of Party, Pattani Office

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 5Mr. Wichai Limpitikranon
Manager - Business and Economic Development

Sứ mệnh của Tổ chức Kenan 6Ms. Sunisa Satitanekchai
Consultant, Technical Team