NHỮNG CON SỐ TÁC ĐỘNG 1

Đối tượng được hưởng lợi của Kenan đến từ tất cả các tầng lớp trong xã hội. Từ những nhà giáo dục học, đến các giám đốc điều hành công ty, đến các cơ quan chính phủ, Kenan luôn cố gắng tạo ra tác động bền vững cho xã hội. Bằng cách tập trung vào việc đào tạo nam giới và phụ nữ trong vai trò lãnh đạo, số người hưởng lợi từ các dự án của Kenan đạt đến cấp số nhân

TỪ NĂM 1996

Học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên y tế công cộng, quan chức chính phủ, người lao động và các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, điều hành du lịch, phụ nữ đang gặp rủi ro, người khuyết tật, người nghèo, và chủ các doanh nghiệp nhỏ,... đều nằm trong danh sách những người hưởng lợi trực tiếp mà Kenan đã hỗ trợ kể từ năm 1996. Chúng tôi cố gắng tạo ra những chương trình bền vững và có tác động mạnh mẽ, mang lại những lợi ích cho không chỉ những người hưởng lợi trực tiếp mà cho cả cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc. Thông qua những hoạt động này, công việc của chúng tôi đã lan tỏa đến hơn 3 triệu người trên khắp Đông Nam Á.