Những con số 1

Người hưởng lợi từ chương trình/dự án Kenan thuộc mọi tầng lớp xã hội. Tổ chức Kenan luôn nỗ lực cùng các nhà giáo dục, giám đốc doanh nghiệp và những công chức, viên chức để tạo ra một tác động lâu dài cho xã hội. Bằng cách tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo cho nam và nữ giới, Tổ chức Kenan đã đạt được một số lượng rất lớn người hưởng lợi từ các hoạt động của mình.

IN 2015

MAJOR PROJECT OUTPUTS

SINCE 1996

Students, teachers, principals, public health workers, government officials, corporate employees, managers, policymakers, entrepreneurs, tourism operators, at-risk women, disadvantaged and poor populations, and small business owners all rank among the more than 100,000 direct beneficiaries that Kenan has helped since 1996. We strive to make our programs impactful and sustainable, providing benefits that reach beyond our direct beneficiaries to support the communities where they live and work. Through these activities, our work has touched the lives of more than 1,000,000 people in Southeast Asia.

Number Of Direct Beneficiaries Since 1996: 138,089 and counting...