KIẾN THỨC TÀI CHÍNH 1

Mặc dù kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, nhưng sự bất bình đẳng về thu nhập vẫn còn là vấn đề nan giải tại Thái Lan. Nhiều công nhân có thu nhập trung bình-thấp không được đào tạo về quản lý tài chính cá nhân, thiếu kỹ năng sống cần thiết để quản lý thu nhập và chi tiêu trong gia đình, dẫn đến việc mất kiểm soát tài chính và đi vào vòng luẩn quẩn nợ nần. Vấn đề nợ nần của hộ gia đình đang ngày một phổ biến và gia tăng ở Thái Lan, ảnh hưởng lớn đến nhóm người có thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương. Chính phủ Thái Lan cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách đưa nội dung quản lý tài chính vào chương trình trung học; tuy nhiên, do nhiều người có thu nhập thấp thường chỉ học hết lớp sáu, những nỗ lực của chính phủ chưa tới được nhóm người thực sự cần đào tạo.
Thiếu khả năng lên kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả nên nhiều người bị mắc kẹt trong chu kỳ đói nghèo và nợ nần.

Kenan nỗ lực thay đổi chính sách và nguồn lực được phân bổ để giảm thiểu các vấn đề tài chính và nâng cao kiến thức tài chính cho những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Kenan không ngừng nâng cao kiến thức tài chính cho cộng đồng nhằm phát triển thói quen tiết kiệm và kế hoạch tài chính dài hạn. Trang bị các kỹ năng tài chính cơ bản, như kế toán, tiết kiệm và đầu tư sẽ giúp họ có thể quản lý tiền bạc của mình hiệu quả và đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn. Kenan chú trọng tạo ra một nền tảng bền vững cho các cá nhân để nhận được sự hỗ trợ tài chính chất lượng cao thông qua việc thúc đẩy các nhóm cộng đồng. Chương trình của chúng tôi hướng đến một số nhóm thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bao gồm phụ nữ và gia đình sống trong các khu nhà ổ chuột, phụ nữ làm việc ca đêm, lao động tạm thời, và phụ nữ đang phải ở tù. Ngoài ra, chương trình này cũng giúp cải thiện đời sống của giáo viên, sinh viên, công nông dân có thu nhập thấp.


Beneficiary Story

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH 2

Mr. Vichate Tantiwanich

Senior Vice President, Thailand Public Beverage Company Limited (ThaiBev)


Không tìm thấy bài viết nào.