HƠN 25 NĂM TẠO DỰNG

Kể từ khi thành lập, Kenan đã trao quyền cho hơn 3,000,000 người, bao gồm học sinh/sinh viên, giáo viên, người dân và nhân viên làm việc trong các cơ quan chính phủ. Bạn có thể tìm hiểu về những thành tựu của họ trong các báo cáo hàng năm của chúng tôi và qua những câu chuyện của họ.

Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán và được trình bày ở cuối mỗi báo cáo hàng năm.