สร้างพลังเพื่อฝันที่เป็นจริง

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อเสมอ ว่าทุกคนบนโลกผืนนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล และสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างพลังให้ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มบุคคลากรต่างๆ อาทิ นักธุรกิจ ครู นักเรียน และผู้นำชุมชน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรอื่นๆ ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมที่ได้รับการปรับแต่งและจัดหาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์ทุกคนสามารถบรรลุฝันได้เป็นผลสำเร็จ

คุณค่าของคีนัน

Partnership: คีนันร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันคิดสร้างบริการและโครงการพัฒนาที่สามารถรับมือกับความท้าทายของประชากรในภูมิภาค

Inspiration: เรามุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นแรงดลใจให้ผู้อื่นดำเนินการเฉกเช่นกัน

Leadership: เราเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างความกล้าให้กับบุคคล เพื่อสามารถที่จะจัดการกับความท้าทายของยุคโลกาภิวัฒน์ พร้อมทั้งให้โอกาสและความภูมิใจในศักดิ์ศรีแก่ประชากรในทุกระดับ

Integrity: เราใส่ใจต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังใช้ความรับผิดชอบและวิจารณญาณที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าในทุกภารกิจของเรา

จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานของเรา

  • แนวปฏิบัติที่ดีอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต่างกัน เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับเยาวชนนักเรียน พัฒนาศักยภาพประชาชน และเพิ่มจำนวนผู้นำที่มีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น
  • ดำเนินกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำ มีส่วนร่วม และสนุก เพื่อทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน แก่ธุรกิจขนาดย่อม ยกระดับการศึกษา ตลอดจนสร้างชุมชนให้มีความยั่งยืน
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีผลกระทบที่ดีต่อทุกกลุ่ม และประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นในทุกภาคส่วน ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม