คีนันทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนในชุมชน เช่น ครู นักเรียน แพทย์ ผู้ประกอบการต่าง ๆ และกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ขอเชิญท่านรับชมสื่อวีดีทัศน์จากโครงการต่าง ๆของเรา ที่เราได้ดำเนินงานเพื่อสังคม ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้รับผลประโยชน์ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ช่วยสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม