Education, Uncategorized @th

การศึกษาไทย ร่วง 3 อันดับในปีนี้ จากการจัดอันดับโลกโดย IMD

ม.ค. 26,2023

การศึกษาโดยสถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก จัดอันดับของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 ในปี 2561 นี้ ซึ่งนับเป็นอันดับล่างสุด นับตังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีการประเมินจากสภาวะอัตราการจ้างงานในกลุ่มแรงงานเยาวชน อัตราการว่างงานในระยะยาว และอัตราการจัดสรรสวัสดิการสังคมโดยนายจ้างในประเทศ

Thailand economic growth competition

นับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับประเทศไทย ในการเร่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD กล่าวว่า “ปัญหาส่วนมากที่พบเจอคือพื้นฐานด้านการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคในประเทศ ความสารมารถในการสร้างนวัตกรรมจากภาคเอกชน รวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐ ซึ่งถ้ามีการบริหารจัดการประเด็นเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมนำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ สถาบัน IMD ยังได้สรุปรายงานถึงปัจจัยหลักที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายสำคัญไปได้ นั่นคือการเร่งปฎิรูปการศึกษา การสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลที่จำเป็น เพื่อใช้สนับสนุนระบบการบริการด้านการศึกษา รวมไปถึงระบบบริการด้านสุขภาพ และยกระดับความสามารถของแรงงานไทยให้พร้อมต่อระบบการทำงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมถึงโครงการที่คีนันได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านโมเดลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และค่ายสะเต็มคีนัน ได้ที่นี่ : www.kenan-asia.org/th/campaigns/kenan-stem-camps

รายงานฉบับนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/TH/wcy

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ