Sustainable business TH, Uncategorized @th

รับชมบทสัมภาษณ์ของคุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะมาพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของ SME ในประเทศไทย

ม.ค. 26,2023

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มตามมาอีกจำนวนมาก โดย ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามี SME กว่า 3 ล้านราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากถึง 10 ล้านคน ผู้ประกอบการธุรกิจSME จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง และทุกธุรกิจต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้

ถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีผู้ประกอบการ SME อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไทยหลายราย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิม ๆ และยังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจ SME เหล่านี้ขาดศักยภาพในการแข่งขันและเผชิญกับภาวะแรงงานไร้ฝีมือล้นตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตธุรกิจ และก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานตามมาในระยะยาว

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงต้องทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของธุรกิจ SME ในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานกว่า18 ปี และในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาคีนันก็ได้จับมือกับ สสว. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ กว่า 1,270  คน พร้อมชี้แนะแนวทางด้านการบริการจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัย และรู้จักสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตขององค์กร

ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ คีนันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ สุวรรณชัย ในเรื่องของมูลค่าตลาดโดยรวมของ SME ในประเทศไทย รวมไปถึงเทคนิคการปรับตัวของธุรกิจ SME ว่าทำอย่างไรจะสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต รวมไปถึงสิ่งที่สสว. และคีนันร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศไทย

ท่านสามารถรับชมวีดิโอบทสัมภาษณ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ติดตามโครงการต่างๆด้านงานพัฒนาสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก ได้ที่ www.kenan-asia.org/small-business-competitiveness

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล