Sustainable business TH, Uncategorized @th

Meta Boost: An inclusive digital capacity building program for Thai MSMEs

ม.ค. 26,2023

โครงการ อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย

ที่มาโครงการ:

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 3 ล้านผู้ประกอบการและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็น 42% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอีกกว่า 80%  อย่างไรก็ตามระบบธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยบางกลุ่มในการปรับตัวเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซเนื่องจากยังขาดทักษะ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีซึ่งปัจจัยดังกล่าวมักเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของประชากรบางกลุ่มเป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเพื่อสอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุคดิจิทัล 4.0 คือการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดแข่งขันบนอีคอมเมิร์ซได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกลุ่มประชากร อาทิ กลุ่มประชากรในเขตชนบท กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI)  กลุ่มคนพิการ ชนกลุ่มน้อย รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มสตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์ โดยกลุ่มดังกล่าวยังคงเผชิญอุปสรรคด้านการได้รับโอกาสเข้าถึงการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นผลให้บางส่วนได้ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรเหล่านี้เข้าถึงความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเป็นการสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

IMG 8948

เกี่ยวกับโครงการ:

โครงการ “อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก” จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนให้การสนับสนุนกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาส ด้วยการติดทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดย เฟซบุ๊ก คีนัน และความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้จัดการจากกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการทำการตลาดดิจิทัลผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ค เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างยอดขายให้เติบโต นอกจากนี้โครงการฯ ยังสนับสนุนให้กลุ่มสังคมที่ขาดโอกาสได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมภายใต้โครงการ:

หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลในรูปแบบภาษาไทย โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมเกี่ยวกับ การสร้างหน้าธุรกิจด้วยเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและการเพิ่มจำนวนผู้ชม การใช้ข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  โดยเฟซบุ๊กได้ดำเนินกิจกรรม Train-the-trainer (TTT) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ฝึกอบรมจากคีนัน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมต่อไป โดยผู้ฝึกอบรมจะนำหลักสูตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแ

ผลลัพธ์ดำเนินโครงการที่คาดหวัง:

การจัดฝึกอบรมภายใต้จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จากผู้ประกอบการ ผู้จัดการจากภาคธุรกิจขนาดย่อมและกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาสอีกกว่า 500 คน นอกจากนี้โครงการฯยังได้สนับสนุนการพัฒนาทีมฝึกอบรมในการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรไปต่อยอดธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

พันธมิตรโครงการ ฯ

ผู้สนับสนุน:: เฟซบุ๊ก

ผู้ดำเนินงาน: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

พันธมิตรจากภาครัฐบาล:

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พันธมิตรจากภาคประชาสังคม

องค์กรบางกอกเรนโบว์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา, มูลนิธิเอ็มพลัส, มูลนิธิรักษ์ไทย, มูลนิธิพิทักษ์สตรี, บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, มูลนิธิชุมชนไท, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

[foogallery id=”21320″]

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล