Lasting Communities TH, Uncategorized @th

Mekong Inspiring Women Entrepreneurs (WE Inspire)

ม.ค. 26,2023

women entrepreneurการเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขงกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งความเป็นอยู่และวิถีชีวิตพื้นบ้าน รวมไปถึงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน รายได้ และวัฒนธรรมของผู้คนกว่า 60 ล้านชีวิต การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยิ่งตอกย้ำความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีค่าแรงต่ำและมีโอกาสการเข้าถึงการจ้างงานได้อย่างจำกัด โดยพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นแหล่งชุมชนที่มีรายได้ต่ำ อันประกอบไปด้วย ชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติ

ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจะเสริมความรู้และทักษะให้กับกลุ่มสตรีเพื่อต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และปลูกฝังพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มสตรีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยโครงการฯ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับสตรี พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการหญิงรายย่อยให้สามารถเข้าถึงประกันสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจและความต้องการทางด้านสุขภาพ โครงการฯ จะมอบตัวเลือกทางสุขภาพและการเงินระดับพรีเมี่ยม และการฝึกอบรมทางธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะและสร้างความมั่นใจในการจัดการด้านการเงิน

กิจกรรมของมูลนิธิคีนันฯ จะประกอบไปด้วย การมอบความรู้ด้านสาธารณสุขควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและประกัน มาพร้อมกับการตรวจสุขภาพและทำความรู้จักกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โครงการฯ จะจัดการฝึกอบรมทางด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้ด้านดิจิทัลและการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการ ให้กับผู้ประกอบการระดับรากหญ้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหญิงที่เข้าร่วมโครงการจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกลุ่มสตรีจากโครงการ เครือข่าย และโครงการริเริ่มอื่น ๆ อีกทั้งยังจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจบทบาททางเพศอีกด้วย

โครงการฯ มุ่งที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และระบบอาหารให้กับชุมชน รวมไปถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในอนาคต การฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ จะเข้าถึงกลุ่มสตรีในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่ธนาคารพาณิชย์ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่ให้กู้ยืม หลังจบการอบรม สตรีกลุ่มนี้จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าถึงระบบอย่างสถาบันการเงินในระดับจุลภาคหรือการทำ

ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะกลายเป็นใบเบิกทางสู่ธนาคารพาณิชย์ ด้วยการฝึกอบรมและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม โครงการฯ จะเยียวยาผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ นอกจากนี้ การเข้าถึงประกันสุขภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มสตรีสามารถตั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเมื่อเจ็บป่วยและต้องมีการรักษาพยาบาล พร้อมช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการเข้าหาการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมอีกด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตั้งเป้าสำหรับการขยายธุรกิจและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถดูแลคนที่อยู่ข้างหลังและเติมเต็มความต้องการทางสุขภาพได้ โดยโครงการฯ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการผู้หญิงไว้ทั้งสิ้น 200 คน

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว