Kenan, Uncategorized @th

สถาบันคีนันฯ ชูวิสัยทัศน์สำคัญ “เพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคตที่ยั่งยืน”

ม.ค. 26,2023

องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างก็คิดพัฒนาภูมิภาคให้รุ่งเรืองต่อเนื่อง มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียก็เป็นหนึ่งองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนความคิด และชูวิสัยทัศน์สำคัญ เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างคนไทยและประชาชนในภูมิภาคนี้

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการร่วมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดงานประชุมวางแผนกลยุทธ์ประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารองค์กร ณโรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมตอกย้ำความสำคัญของ วิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อ “เพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคตที่ยั่งยืน” โดยฝ่ายบริหารยังได้ย้ำถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และลงมือปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรพันธมิตร ทั้งนี้ “คีนัน” ได้ร่วมพัฒนาคนไทย หรือ ที่เรียกว่า การเข้าถึงผู้รับประโยชน์กว่า มาแล้วกว่า 625,358 คน ตลอดปีที่ผ่านมา

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ถือเป็นองค์กรที่กำลังเติบโตด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์สำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเราก็จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้เป้าหมายของเราได้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล