Kenan, Uncategorized @th

งานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอขอบพระคุณพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทุกท่านๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านๆถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้การดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิคีนันฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมดั่งวิสัยทัศน์ของเราที่อยากเห็นผู้รับผลประโยชน์สามารถบรรลุฝันได้ดั่งตั้งใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่นี่

[foogallery id=”22451″]

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล