Community, Uncategorized @th

ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อภาคธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมั่นคง

ม.ค. 26,2023

“โรงแรมก็เริ่มเตรียมพร้อมปรับตัวหากทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติในอนาคต พนักงานในปัจจุบันต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น เมื่อเจอสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยทำมาก่อน ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ออกว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเมื่อคิดเป็นแล้วก็ต้องสื่อสารให้ได้อย่างเข้าใจ การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและการเรียนรู้โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ คุณพิมพ์ณฎา รัฐกรเกียรติกุล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรของโรงแรมเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งคุณพิมพ์ณฎาได้กล่าวว่า “บุคลากรหลาย ๆ คนยังมีอุปสรรคที่ต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หลาย ๆ คนเข้าใจการทำงานในภาคบริการจะเป็นงาน Routine ที่ทำวนไปมา หากแต่ถ้าได้ฝึกคิดวิเคราะห์กับเนื้องานจริง ๆ พนักงานจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้ ไม่ใช่รอเรียกหัวหน้างานมาคอยแก้ไขปัญหาอย่างเดียว จะสามารถนำสิ่งที่คิดและสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเลย และก็จะช่วยให้การบริการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้”

คุณพิมพ์ณฎา ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิซิตี้ และดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชน เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการฯ คุณพิมพ์ณฎา ก็ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซี่งสามารถนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงแรมได้ และเป็นเหมือนการมาเติมเต็มในการพัฒนาทักษะการด้านการทำงานของพนักงานโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น และพนักงานที่เข้าฝึกอบรมก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับการทำงานจริงได้

นอกจากเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญมากแล้ว คุณพิมพ์ณฎายังกล่าวต่อไปอีกว่า “การทำงานในโรงแรมระดับห้าดาวหรือโรงแรม Luxury จำเป็นจะต้องมีความละเอียดมากกว่าโรงแรมทั่วไป พนักงานต้องเก่งในงานนั้น ๆ หรือต้องมี Hard skills ให้มากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ อีกระดับ และมีความละเอียดในเนื้องาน”

“ได้เรียนเรื่องพนักงานแม่บ้านของโรงแรม (Housekeeping) กับโครงการฯ ถือว่าตรงตามสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมกำลังพัฒนาบุคลากรพอดี ซึ่งโครงการฯ ก็ได้มาช่วยต่อยอดความรู้มากขึ้น เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด หลักการทำความสะอาดในบริเวณสาธารณะและห้องพักแขก รวมถึงต้องเข้าใจถึงความสำคัญของแผนกแม่บ้านของโรงแรมและความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพนักงานสามารถทำงานตามมาตรฐานการให้บริการด้วยใจย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้ และเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงแรมด้วยเช่นกัน”

“สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ในด้านอื่น ๆ ก็คือเรื่อง การรู้จักกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันต่อยอดในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับบริการการโรงแรมอยู่ให้เติบโตเป็นแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งเมื่อพนักงานเราได้เห็นคุณค่าของการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พนักงานก็เริ่มมาช่วยคิดการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร”

ด้วยธุรกิจในปัจจุบันที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานต้องสามารถปรับตัวเข้ากับความคาดหวังจากสถานประกอบการให้ได้ และต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong learner ด้วยการฝึกฝนให้เกิดทักษะใหม่ ๆกับตัวเอง เพื่อที่จะได้เติบโตไปสู่ตำแหน่งงานที่ดีขึ้นหรือได้งานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต “นับว่าทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลการขององค์กรในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง” คุณพิมพ์ณฎา กล่าวปิดท้าย

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล