Uncategorized @th, Uncategorized @th

คำกล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืน

ม.ค. 26,2023

การกล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืน
โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย)

โครงการ“ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข” ได้สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ กทม.และอุบลราชธานี
มากถึง 181 คน ขยายผลงานต่อเนื่องในชุมชนของตนเอง ทำให้เกิดความตระหนัก การรับรู้ ความตื่นตัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกด้านสุขภาพต่อคนทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5,000 คน มีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทยเป็นหนังสือคู่มือเผยแพร่ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ชุมชนและการเขียนโครงการรองรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

Share this article

Latest.

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ