Health, Uncategorized @th

5 ความเชื่อเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)

ม.ค. 26,2023

ความเชื่อที่ 1: โควิด-19 ไม่สามารถแพร่กระจายในสภาพอากาศร้อนชื้นได้

กรณีนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากได้รับเชื้อจากการไอ จาม จากผู้ป่วยในที่แจ้ง ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ ขณะนี้ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ต่างมีจำนวนผู้ป่วยเกินหลักพันไปแล้ว การระมัดระวังด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เก็บตัวอยู่บ้าน หรือ เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เมื่อจำเป็นต้องพบปะผู้คน จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้

ความเชื่อที่ 2: โควิด-19 สามารถแพร่ระบาดได้ผ่านทางยุงกัด

ยังไม่มีหลักฐานว่าความเชื่อนี้เป็นเรื่องจริง การติดโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมาจากละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ป่วย

ความเชื่อที่ 3: มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย ในขณะที่ผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคอื่นร่วม เช่น เบาหวาน และภาวะอ้วน จะมีความเสี่ยงต่อการมีอาการรุนแรงมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มวัยหนุ่มสาวก็ยังคงไม่ปลอดภัยจากไวรัสชนิดนี้ และก็สามารถติดเชื้อและแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ เราทุกคนจึงควรช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีระเบียบวินัยทางด้านสุขอนามัยที่ดี และเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโควิด-19

ความเชื่อที่ 4: ยาปฏิชีวนะสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยาปฏิชีวนะใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัส  และโรคโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ดังนั้นเราควรปรึกษาแพทย์เป็นลำดับแรก และไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมาทานด้วยตนเองไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการดื้อยาในระยะยาวได้อีกด้วย

ความเชื่อที่ 5: การอาบน้ำร้อนสามารถฆ่าโควิด-19 ได้

ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริง การป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก

ที่มา: องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters)

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล