Lasting Communities TH, Uncategorized @th

โครงการเจ้าหน้าที่จากเวียดนามศึกษาดูงานการส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการในประเทศไทย

ม.ค. 26,2023

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารจากสถาบันทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงจากประเทศเวียดนามได้ศึกษาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ในมุมมองของผู้บริหาร โดยโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบริการต่าง ๆ สำหรับผู้พิการในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่องสิทธิผู้พิการ กฎหมายคุ้มครองผู้พิการ การจัดสวัสดิการและกลไกการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานสามารถถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานบริการทางการแพทย์ในบริบทของประเทศเวียดนาม โดยผู้ศึกษาดูงานจะได้มีการเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในประเทศเวียดนามต่อไป

Vietnam disabilities

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ทั้งในแผนกบริบาลผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก งานฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน และการฟื้นฟูผู้พิการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล