Lasting Communities TH, Uncategorized @th

โครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ”

ม.ค. 26,2023

แม้ว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ร้อยละ 1-2 แต่การว่างงานแฝงหรือการทำงานต่ำระดับ (underemployment) และอัตราการว่างงานของกลุ่มเยาวชนอยู่ในระดับสูง จากผลการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า กลุ่มเยาวชนในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานถึงร้อยละ 5.2ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกลุ่มเยาวชนกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ นำไปสู่การขาดแรงงานที่มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 การว่างงานของกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง 17-24 ปี) มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับหลายประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ผู้หญิงมักได้รับรายได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้น้อยกว่าและยังประสบปัญหาการหางานที่มีความมั่นคงได้ยาก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ในวัฏจักรของความยากจน

โครงการนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเสริมทักษะด้านการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้พวกเขาสามารถมีงานที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและการงาน ดังนั้น จึงเป็นการช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากวงจรของความยากจน และส่งผลทำให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรของพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต อีกทั้ง โครงการฯ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านสังคมที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้และป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 4 วัน (รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมงต่อรุ่น) ซึ่งพวกเขาจะได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 (การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์) และทักษะด้านการทำงาน (จริยธรรมและความรับผิดชอบ) นอกจากนี้ มูลนิธิคีนันฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและภาคเอกชนในการช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาให้สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานผ่านโครงการจัดหางาน และ ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับการจ้างงานอย่างมั่นคง

โครงการฯ จะเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการทำงานให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวน 125 คน ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น มูลนิธิคีนันฯ คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงาน และความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความเชื่อมั่นในการหางานที่มั่นคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนอย่างน้อย 50 คนจะได้รับการจ้างงานเต็มเวลาหรือมรายได้ต่อเดือนที่เพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ สำหรับผลลัพธ์ในระยะยาว แรงงานกลุ่มนี้จะมีทักษะใหม่ที่จำเป็นและมีความมั่นใจในการหางานและได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตนเองและบุตรต่อไป

[foogallery id=”21251″]

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล