Lasting Communities TH, Uncategorized @th

โครงการ “ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น” ฐานประชากรสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

ม.ค. 26,2023

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานพหุภาคีเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด 2) ริเริ่มความความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคี จัดเวทีและสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และภารกิจเพื่อร่วมกำหนดข้อริเริ่มและหัวข้อสำคัญสำหรับแถลงการณ์การวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด และ 3) เพื่อจัดการประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) (ระยะที่ 1) และการประกาศแถลงการณ์แห่งความร่วมมือ (ระยะที่ 2) ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ร่วมลงความเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด และผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานในเชิงปฏิบัติภายใต้แถลงการณ์ดังกล่าว

โครงการนี้ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพันธมิตรจะสร้างความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน โดยเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมระดับนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายประเด็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาดและประสบปัญหาจากอนามัยเจริญพันธ์ุที่ไม่เหมาะสม หลังจากนั้น ในระยะที่ 2 มูลนิธิคีนันฯ และพันธมิตรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดตั้งเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการทำงานที่นำไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงในการทำงานร่วมกันในอนาคต

ผลลัพธ์จากโครงการนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมประชุมระดับนโยบาย และการรวมตัวกันเพื่อประกาศแถลงการณ์ด้านการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ มูลนิธิคีนันฯ จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการอีกด้วย

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ