Education, Uncategorized @th

ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอนในเวียดนาม

ม.ค. 26,2023

“ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในเวียดนาม การเรียนการสอนในรูปแบบ STEM เป็นส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้ ซึ่งครูอาจารย์จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้ในส่วนนี้อย่างสม่ำเสมอ” นี่คือคำพูดของ ดร. ฮา แลม ซอน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์และเจ้าหน้าที่ในส่วนการศึกษาขั้นทุติยภูมิ ของสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมประจำฮานอย

ดร. ซอนเป็นรุ่นที่ 6 ในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เขาจำความได้ ฉะนั้น งานด้านการศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพ มันคือชีวิตของเขาเลย็ก็ว่าได้ แต่จากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในชวงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้การเพิ่มพูนความรู้ การรักษาความใฝ่รู้ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤต

ตลอดระยะเวลาในการทำงาน ดร. ซอนมีความชำนาญเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปและการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งในสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมประจำฮานอย ซึ่งทำงานโดยตรงกับสถาบันกาศึกษาและครูผู้สอน ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป เทคนิคใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ รวมไปถึงเครื่องมือและแนวทางในการสอนที่แตกต่างไปจากการสอนนักเรียนนักศึกษา ดร. ซอนเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความอุตสาหะและอุทิศเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งยังทดลองลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพือจะได้มองเห็นปัญหาที่ครูผู้สอนอาจจะพบเจอ ในจุดนี้เอง การเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางช่วยให้ดร. ซอนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ STEM ได้อย่างรวดเร็ว

การเรียนการสอนแบบ STEM ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปของเวียดนามกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากความเข้าใจที่แตกต่างกันของ STEM การสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนให้กับเหล่าครูอาจารย์ รวมถึงการนำเข้าไปใช้ประกอบหลักสูตรในการเรียนอีกด้วย ทางกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมแห่งเวียดนามจึงได้บรรจุเรื่องนี้ให้เป็นวาระที่เร่งด่วนในการเพิ่มศักยภาพของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตร และการสร้างระบบการเรียนในรูปแบบ STEM โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียภายใต้การสนับสนุนของ Boeing Corporation เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM ให้แก่ครูอาจารย์ในเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2018

ดร. ซอนเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่ดีให้แก่บรรดาครูอาจารย์ เนื่องจากเขามีความเข้าใจในปัญหาที่ทางโรงเรียน คณะบริหารสถานศึกษา รวมถึงผู้สอนได้ประสบพบเจอ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยให้ครูอาจารย์มีความมั่นใจในการเข้าร่วมและทดสอบแนวทางการศึกษาแบบใหม่

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล