Sustainable business TH, Uncategorized @th

JUSTJOBS NETWORK: การทํางานที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่มสตรี

ม.ค. 26,2023

โครงการศึกษาด้านโอกาส ต้นทุน และผลลัพธ์ของการทํางานที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุมสตรี ในประเทศไทย กัมพูชาและเมียนมาร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาแนวทางส่งเสริมโอกาสในการทํางานบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้หญิงที่ทํางานที่บ้าน และการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายที่ส่งเสริมการทํางานของกลุ่มผู้หญิง ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทําางาน ภายใต้ประเด็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึงและความเท่าเทียม 2) ความยืดหยุ่นในการทําางาน 3) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 4) สถานะในครอบครัวและสังคม โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ 2 รูปแบบเป็นพื้นที่เป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ และพื้นที่ที่มีการใช้งานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในระดับก้าวหน้า ได้แก่ ประเทศไทย ซึ่งการจัดกลุ่มพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวมุ่งให้เกิดการนําแนวปฎิบัติที่ดีของประเทศไทย มาใช้ในการจัดทํานโยบายต้นแบบในประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ สําหรับลักษณะการทํางานที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาของทั้ง 3 พื้นที่ประกอบด้วย การทําาธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media for business) ธุรกิจการส่งอาหารถึงที่ (Food delivery) การค้าปลีกออนไลน์ (Online retail) และงานที่ทําจากที่ใดก็ได้ (Crowd work)

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data analysis) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการหญิง และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อันได้แก่ ผู้กําาหนดนโยบายภาครัฐ ตัวแทนองค์กรแพลตฟอร์ม องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สําคัญให้แก่ JustJobs Network และหน่วยงานพันธมิตร ในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรแพลตฟอร์มและผู้กําหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้หญิงในการใช้แพลตฟอร์มเพื่อขยายกิจการ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และได้รับความเป็นธรรมในสังคม

platformization, female SMEs

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล