Press Releases TH, Uncategorized @th

NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference

ม.ค. 26,2023

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” ที่จะมาร่วมกำหนดอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมจากบุคลากรชื่อดังระดับนานาชาติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นี้

เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐให้เข้มแข็งและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จึงร่วมกับ University of North Carolina’s Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health ได้จัดงานเสวานาครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญและรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำเสนอและอภิปรายผลลัพธ์จากกรณีศึกษาและโมเดลการพัฒนาจากนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย เพื่อจุดประกายให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านประชากรของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุ

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงทิศทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสังคมผู้อายุ ที่สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเหตุผลที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือในทุก ๆ ภาคส่วน

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ไว้ว่า “จากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจะเร่งรณรงค์เพื่อให้เกิดการตื่นตัว และเตรียมความพร้อม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการประชุมเสวนาในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ ผู้ประกอบการ พนักงานจากภาคเอกชน รวมถึงข้าราชการ จากทั้งในประเทศไทยและอีกหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย เพื่อเข้ารับฟังและเรียนรู้ ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆที่ได้นำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถเอาชนะความท้าทายด้านจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลที่ได้ให้เกียรติมาบรรยาย โดยเน้นรูปแบบเชื่อมโยงวาระสำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายประเทศและการรับมือต่อภาวะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว รวมถึงแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ครอบคลุมทิศทางเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยี”

งานเสวนาวิชาการครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมระดับโลกครั้งแรกนี้ สามารถติดต่อสอบถาม หรือลงทะเบียนสำรองที่นั่งท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของโครงการ www.kenan-asia.org/nextgenaging

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล