Kenan, Uncategorized @th

สถาบันคีนันฯ ชูวิสัยทัศน์สำคัญ “เพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคตที่ยั่งยืน”

ม.ค. 26,2023

องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างก็คิดพัฒนาภูมิภาคให้รุ่งเรืองต่อเนื่อง มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียก็เป็นหนึ่งองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนความคิด และชูวิสัยทัศน์สำคัญ เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างคนไทยและประชาชนในภูมิภาคนี้

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการร่วมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดงานประชุมวางแผนกลยุทธ์ประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารองค์กร ณโรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมตอกย้ำความสำคัญของ วิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อ “เพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคตที่ยั่งยืน” โดยฝ่ายบริหารยังได้ย้ำถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และลงมือปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรพันธมิตร ทั้งนี้ “คีนัน” ได้ร่วมพัฒนาคนไทย หรือ ที่เรียกว่า การเข้าถึงผู้รับประโยชน์กว่า มาแล้วกว่า 625,358 คน ตลอดปีที่ผ่านมา

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ถือเป็นองค์กรที่กำลังเติบโตด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์สำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเราก็จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้เป้าหมายของเราได้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ