Lasting Communities TH, Uncategorized @th

โครงการเตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ให้แก่
1) เยาวชน หรือพนักงานโรงแรมในระดับเริ่มต้น (Entry level) หรืออดีตพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 100 คน
2) นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 140 คน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้ได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ โครงการ ฯ ยังเชื่อมโยงทักษะด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line Official ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิคีนันฯ จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคการบริการระดับสูง รวมถึงกลุ่มพนักงานโรงแรม และอดีตพนังงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเป็นผู้นำ รวมทั้งทักษะด้านการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line Official Account รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนักศึกษาอาชีวะจำนวน 40 ราย ที่มีความสนใจจะทำธุรกิจออนไลน์

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านการทำงาน เพื่อที่จะได้รับการจ้างงานในภาคการบริการระดับสูง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 240 คน มูลนิธิคีนันฯ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะนำความรู่ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการทำธุรกิจในอนาคต

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ