Education, Uncategorized @th

ความท้าทายสำหรับการเรียนรู้ด้วยการฝึกลงมือทำจริง บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ม.ค. 26,2023

teacher training

แม้การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะทำให้โรงเรียนหลายแห่งในไทยต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปถึงเดือนกรกฎาคม แต่มูลนิธิคีนันยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น และเตรียมความพร้อมให้ครูไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง เราปรับรูปแบบการฝึกอบรมมาเป็นออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเรามีความเห็นว่า “โครงการพัฒนาวิชาชีพครู” ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

เราตระหนักดีว่า ห้องเรียนออนไลน์ทั่วไปมีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ดังนั้นเราจึงตั้งใจออกแบบการฝึกอบรมออนไลน์ให้มีคุณภาพสามารถเทียบเคียงกับกิจกรรมดั้งเดิมของเรา ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการมีปฎิสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรม  และเกิดการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรมแบบกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

  1. ผู้เชี่ยวชาญของคีนันชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรม
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่ม 5-6 คน ไปตามห้องเรียนย่อย พร้อมฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญของคีนันตามขั้นตอนที่ 1
  3. แต่ละกลุ่มร่วมกันถกประเด็น และนำเสนอแนวคิดในห้องเรียนรวม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ทีมงานคีนันจะส่งเอกสารประกอบการอบรม ผ่านทางอีเมลให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านล่วงหน้า โดยเมื่อถึงวันอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะแบ่งกลุ่มไปตามห้องเรียนย่อย จากนั้นจึงเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกท่านอื่น กระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้คำแนะนำจากทีมงานคีนัน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (active learning) ในชั้นเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

teacher training

มาดูตัวอย่างโครงการฯ เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคมที่ผ่านมา เรามีครูจากจังหวัดนครนายกทั้งหมด 31 ท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านซูม (zoom) โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท โบอิ้ง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ Enhanced Project-Based Learning (E-PBL) ซึ่งครูจะได้รับองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามหลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างสะเต็มศึกษาได้ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) โดยรูปแบบโครงการ E-PBLครูจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงวิทยากรที่บอกเล่าสิ่งต่าง ๆ อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นไกด์ ผู้คอยนำทางการค้นคว้าของนักเรียน แนวคิดใหม่นี้ช่วยเสริมสร้างทั้งความรู้ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งทักษะดังกล่าวสำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงานในอนาคต

คุณ ณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มแรกได้กล่าวชมว่า “เวลาพูดถึงห้องเรียนออนไลน์ เรามักจะนึกถึงการนั่งดูวิทยากรออกมาพูด แต่โครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมจริง ๆ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น”

นอกจากเสียงชื่นชมจากคุณณัฐธยาน์แล้ว คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจหลังสิ้นสุดการอบรมยังสูงถึง 8.48 จาก 10 คะแนน พร้อมคะแนนความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกของทีมงานอีก 9.09 คะแนน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนำผลแบบทดสอบหลังจบการอบรมมาเทียบกับแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมออนไลน์ครั้งแรกของเราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จเท่านั้น มูลนิธิคีนันมีแผนจัดเวิร์คชอปออนไลน์อีกสองครั้งให้กับครูอีก 60 ท่านต่อไป แม้โควิด 19 จะทำให้ชีวิตหลายคนๆ ต้องสะดุดบ้าง แต่เรายังteacher trainingคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ครูและนักเรียนไทยต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.kenan-asia.org/teacher-professional-development/

 

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล