Sustainable business TH, Uncategorized @th

การฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กในช่วงวิกฤตโควิด-19

ม.ค. 26,2023

asian women workers

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสังคมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ในการส่งต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะมาช่วยยกระดับศักยภาพของผู้หญิงเจ้าของธุรกิจ โดยโปรแกรมจะเน้นการพัฒนาในเรื่องการตลาดดิจิทัล การจัดการบัญชี รวมถึงทักษะที่โดดเด่นในเพศหญิง และการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ จุดประสงค์คือเพื่อช่วยผสานความรู้ทางการเงินเข้ากับทักษะอื่น ๆ ทำให้เจ้าของธุรกิจบรรลุแผนการลงทุน และดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง

คีนันจะจัดการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การเงินธุรกิจ และทักษะที่โดดเด่นในเพศหญิง แก่ผู้หญิงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 350 คนจาก 3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19 ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงที่ว่างงานจากภาคการบริการและการท่องเที่ยว นักศึกษาอาชีวะจบใหม่ที่ประสบปัญหาในการหางาน และเจ้าของธุรกิจหญิงที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจและมีความต้องการเสริมทักษะการตลาดและการบริหารจัดการเงิน

โดยโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความรู้ด้านการตลาดและการเงิน การบริหารจัดการเงิน และหลักการพัฒนาธุรกิจ แก่ผู้นำหญิงในธุรกิจขนาดเล็กทั้ง 350 คน โดยตลอดทั้งโปรแกรม ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด นำไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจหรือการบริการทางการเงินอื่น ๆ

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ