Community, Uncategorized @th

ซิตี้ร่วมกับคีนันขยายหลักสูตรอบรม “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ไปสู่ผู้ต้องขังหญิงในจังหวัดเพชรบูรณ์

ม.ค. 26,2023

เพชรบูรณ์-13 มกราคม 2558: ในปัจจุบัน ปัญหาการไม่ยอมรับผู้ต้องขังกลับเข้าสู่แรงงานและสังคม ภายหลังพวกเขาเหล่านั้นพ้นโทษ ถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนำไปสู่ปัญหาการว่างงาน การกระทำผิดซ้ำ และส่งผลไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ

จากปัญหาดังกล่าว ทางมูลนิธิซิตี้ ซิตี้ (ประเทศไทย) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จึงจัดทำโครงการ ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ เพื่ออบรมความรู้ทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษ และปีนี้ได้ขยายการอบรมไปยังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายโอกาสไปสู่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นให้สามารถดำรงชีพได้เฉกเช่นคนปกติ

Thai people meeting business network

นางสาวหัสญา  หาสิตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินให้กับกลุ่มผู้หญิงที่ขาดเสถียรภาพทางอาชีพและการเงิน เพื่อช่วยเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้แก้ปัญหาด้านการเงินในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต ปีนี้ นับเป็นการเข้าสู่ปีที่ 7 ของการดำเนินโครงการฯ โดยในปีที่ 3 และ 4 ของการดำเนินโครงการ เราเริ่มเข้าไปอบรมให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมราชทัณฑ์ โดยมุ่งเน้นดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตของเขาหลังพ้นโทษได้ทันที นอกจากการอบรมด้านการเงินแล้ว เรายังมุ่งเน้นอบรมในเรื่องการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือไมโครบิซิเนส เพราะจากผลที่เราเก็บข้อมูลพบว่า แม้จะมีหลายองค์กรที่มีนโยบายในการรับผู้พ้นโทษเข้าไปเป็นพนักงานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสดังกล่าว การอบรมทั้งด้านการเงินและความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กจะทำให้พวกเขาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อสร้างธุรกิจเล็กๆ ให้สามารถนำมาซึ่งรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพ ทำให้พวกเขารู้จักบริหารการเงิน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และการกระทำผิดซ้ำๆ รวมถึงปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ”

นางสาวหัสญา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในการอบรม ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย      จ. เพชรบูรณ์ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นนักโทษชั้นดี ที่ใกล้พ้นโทษภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพยามพ้นโทษ”

นายวิชัย ลิปิติกรานนท์ ผู้จัดการโปรแกรมพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวเพิ่มเติมถึงเนื้อหาในการอบรมว่า“เนื้อหาการอบรมจะแบ่งเป็น 3 วันด้วยกัน โดยในวันแรก เนื้อหาจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย และการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินออมเก็บไว้ใช้ทำธุรกิจยามพ้นโทษ ในวันที่สอง-เน้นเทคนิคการออม การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และปูพื้นฐานหลักการตลาดอย่างง่ายๆ เพื่อวางแผนประกอบอาชีพของตนเอง และวันสุดท้าย เน้นให้ผู้ต้องขังหญิงได้ฝึกการตั้งราคาขาย จุดคุ้มทุน และการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งใช้วิธีการให้ความรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นพนักงานอาสาสมัครจากธนาคารซิตี้แบงก์มาช่วยให้คำปรึกษาโดยตรง”

หากนับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ขาดเสถียรภาพทางอาชีพและการเงิน   นางสาวหัสญากล่าวว่า โครงการฯ อบรมให้แก่ผู้หญิงเหล่านั้นไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 2,592 คน แบ่งเป็นผู้หญิงจากชุมชนแออัดและอาชีพกลางคืน 543 คน กลุ่มฝึกอาชีพ 1,088 คน และกลุ่มทัณฑสถานหญิง 920 คน” สำหรับในด้านผลสำเร็จของโครงการฯ นั้น นางสาวหัสญากล่าวว่า “ถือว่าประสบความสำเร็จมาก โดยจากข้อมูลการติดตามผลภายหลังการอบรมพบว่า ผู้หญิงที่ได้ผ่านการอบรมยังคงมีการออมเงินทุกเดือน และมีการวางแผนงบประมาณรายเดือนอย่างต่อเนื่อง”

ส่วน (ผบ.) เดชา แจ่มจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ทางเรือนจำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เห็นความสำคัญและตระหนักถึงภารกิจหลักของเราในการควบคุม แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังเพื่อให้กลับเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมต่อไป ซึ่งจากการที่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ ทางเรือนจำได้เล็งเห็นว่าจะบังเกิดผลดีต่อกลุ่มผู้ต้องขัง ทำให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะการบริหารจัดการรายได้และเงินออมของตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพ ดังนั้น ทางเรือนจำจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตลอดไปในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขังและเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของโครงการฯ”

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว