Education, Uncategorized @th

โครงการ “Big Rock” เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ม.ค. 26,2023

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งงบประมาณกว่า 3.29 พันล้านบาท สำหรับเบิกร่อง 14 โครงการหลัก ในปีนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในประเทศ ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ “Big Rock” คลิ้กอ่านเนื้อหาเต็มได้บนลิงค์ของแบนเนอร์นี้

สำหรับ 14 โครงการเบิกร่อง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักด้วยกันคือ การนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การนำวิทยาศาสตร์มาช่วยขจัดปัญหาความยากจน และ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนไทย สามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตที่ต้องอาศัยทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ (สะเต็มศึกษา) ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสตาร์ตอัพให้เกิดกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ก็เพื่อเตรียมประเทศไทยให้มีความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันก็เพื่อกำจัดความเหลื่อมล้ำ และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสามารถใช้เทคนิคจากงานด้านนวัตกรรมต่างๆได้เป็น

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรโครงการฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ ต่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่านสามารถอ่านรายละอียดเกี่ยวกับงานสร้างความตระหนักของเราร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพิ่มเติม ได้ที่ www.enjoy-science.org/en/ หรือ เนื้อหาภาษาไทย ที่ www.enjoy-science.org/

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล