Education, Uncategorized @th

ค่ายสะเต็มแห่งยุคศตวรรษที่21 ก้าวแรกของนักเรียนไทยสู่ความล้ำเลิศเหนือเครื่องจักรกล

ม.ค. 26,2023

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในขณะนี้ เปรียบดั่งคลื่นลูกใหญ่ที่เข้าถาโถม และกระทบรูปแบบการทำงานของมนุษย์ เทคโนโลยีได้ถูกใช้ในฐานะแรงงานที่มีความแม่นยำ และสามารถปฎิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้ว เยาวชนไทยในวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมและถามตนเองอยู่เสมอว่าเรามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา มาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้แล้วหรือยัง หากปราศจากทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 แล้ว เยาวชนไทยของเรา ก็อาจเดินย่ำอยู่กับที่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ก็เป็นได้

ทางรอดในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ก็คือ การต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทย ให้มีทักษะเหมาะสมต่อความต้องการในตลาดแรงงาน เยาวชนควรต้องได้รับโอกาสเข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านการคิดลักษณะโครงงาน หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ อันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะดังกล่าว และแทรกซึมให้เกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

ค่ายสะเต็มของคีนัน ถือเป็นค่ายการเรียนรู้ที่มอบโอกาสในการฝึกคิดค้นและแสวงหาความรู้ในการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มพูลทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้การเชื่อมโยงทักษะ 4 C คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (collaboration) และ การสื่อสาร (communication) สถาบันคีนันฯ มีความมุ่งหวังในการยกระดับการศึกษาไทยเพื่อให้ประเทศของเราได้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านการศึกษา อาทิ Smithsonian Institute และ New York Hall of Science เราจึงได้กลั่นกรองความรู้จากหลักสูตรการศึกษาในระดับสากล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เยาวชนจะได้ศึกษาความรู้เหล่านี้ และนำไปปรับใช้ในห้องเรียนควบคู่กันไป ก่อให้เกิดความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ดังนั้นแล้วค่ายสะเต็มคีนันเป็นอย่างไร ? ค่ายสะเต็มของคีนันมีรูปแบบกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความสนุกสนานในให้นักเรียนได้ร่วมไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นทีม นักเรียนจะได้เรียนทักษะที่สำคัญ อาทิพลังงานและการเคลื่อนที่ รวมถึงความรู้ด้านไฟฟ้า และ วิศวกรรมโยธา เบื้องต้นก่อนที่จะได้นำความรู้เหล่านี้มาใช้ทดลองในฐานกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดการแทรกซึมของความรู้ให้กับผู้เรียนได้ไปใช้ในชีวิตจริง เมื่อมองถึงค่ายกิจกรรมต่างๆที่สถาบันคีนันฯได้สร้างมา ไม่ว่าจะเป็น “Science Inspiration Day” “Technology Imagination Day” “Engineering Fun Day” และ “Math Exploration Day” ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทรงพลังต่อทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรษที่ 21 ดังนั้นแล้วนักเรียนไทยจะได้รับการปลูกฝัง แนวคิด สะเต็มศึกษาเข้าสู่ชีวิตจริง ก่อให้เกิดความรักในวิชาสะเต็ม และพร้อมที่ก้าวออกไปเผชิญต่อโลกแห่งการทำงานในภายภาคหน้าด้วยความสามารถและความมั่นใจ

กิจกรรม ท้าประลองความเร็วกับพระอาทิตย์ หรือ “Racing with the Sun” คือหนึ่งในตัวอย่างกิจกรรมที่ทรงพลังของค่ายสะเต็มของเรา โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ละรายวิชาแยกกันออกไป แต่กิจกรรมได้รับการออกแบบมา เพื่อรวมทักษะการรู้จักนำความรู้ของแต่ละวิชามาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดชิ้นงานที่ถูกต้อง ผ่านการใช้โครงงานเป็นฐาน โดยนักเรียนจะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อประดิษฐ์รถยนต์จากกล่องกระดาษ และใช้พลังานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานให้รถยนต์ประดิษฐ์สามารถแล่นได้ ซึ่งจากกิจรรมนี้เอง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ครบทั้งกระบวนการ ด้วยการใช้ความรู้ การคำนวนณจากวิชา เราขาคณิต พลังงานจากวิชาวิทยาศาสตร์ และความรู้ด้านอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของสะเต็มศึกษาทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการรู้จักเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน มาใช้ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ด้วยเชาว์ปัญญาของนักเรียนแต่ละคน ผ่านรูปแบบการทำงานเป็นทีม

การเรียนแบบท่องจำ ถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ปฎิบัติกันมายาวนาน หากแต่ค่ายสะเต็มของคีนันจะช่วยฟูมฟักทักษะที่ยังขาดหายไป มอบความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียนไทยได้กลายเป็นนักปฎิบัติที่เก่ง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยไม่ต้องรอการบอกกล่าวเรื่องที่ต้องทำเป็นลำดับต่อไป แต่ในกิจกรรมของค่ายสะเต็มนี้ นักเรียนไทยจะได้ฝึกลงมือปฎิบัติ เรียนรู้วิธีผิดและถูกทีละขั้นตอนด้วยตนเอง และเรียนรู้การแก้ไขวิธีที่ได้ผิดพลาด และค้นหาคำตอบวิธีที่ถูกต้องด้วยตนเอง ท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถมองเห็นแววตาและพลังแห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น จากการสืบเสาะและค้นหาคำตอบ ของนักเรียนแต่ละคน

การจะพัฒนาแรงงานให้กลายเป็นคนที่มีทักษะระดับสูงต่างต้องใช้เวลา แต่เราก็สามารถเริ่มต้นได้วันนี้ด้วยการพัฒนาร่วมไปกับค่ายสะเต็มคีนัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้มองเห็นนักเรียนไทยได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 องค์กรของท่านจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเหล่านี้ได้ค้นพบแรงบันดาลใจ และมีความกระหายที่จะเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเป็นการปูทางในการค้นหาอาชีพในสาขาวิชาชีพสะเต็มนี้ ได้ต่อไปในอนาคต

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเรา เพียงแค่กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ และมารู้จักกับค่ายสะเต็มของคีนันกัน

[gravityform id=”12″ title=”false” description=”true”]

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล