Lasting Communities TH, Uncategorized @th

โครงการเจ้าหน้าที่จากเวียดนามศึกษาดูงานการส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการในประเทศไทย

ม.ค. 26,2023

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารจากสถาบันทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงจากประเทศเวียดนามได้ศึกษาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ในมุมมองของผู้บริหาร โดยโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบริการต่าง ๆ สำหรับผู้พิการในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่องสิทธิผู้พิการ กฎหมายคุ้มครองผู้พิการ การจัดสวัสดิการและกลไกการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานสามารถถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานบริการทางการแพทย์ในบริบทของประเทศเวียดนาม โดยผู้ศึกษาดูงานจะได้มีการเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในประเทศเวียดนามต่อไป

Vietnam disabilities

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ทั้งในแผนกบริบาลผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก งานฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน และการฟื้นฟูผู้พิการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ