การปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาประเทศไทย

 

การฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการให้ความรู้กับนักเรียนในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการลงทุนด้านเวลาและได้รับทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้จริง คีนันจึงนำหัวใจสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทย 3 รูปแบบมาปรับใช้ ประกอบไปด้วย 1) การฝึกอบรมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ผลลัพธ์ขั้นสูง 2) การให้คำปรึกษาผ่านกิจกรรมภาคปฏิบัติ และ 3) การใช้หลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับครูผู้สอนอย่างแท้จริงและเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อนักเรียน

ครูที่ผ่านการอบรมกว่าหมื่นคนยอมรับว่า หลักสูตรของคีนันสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในห้องเรียน

เด็กๆ ต่างก็ชอบการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ผลลัพธ์สูง นักเรียนจะได้เรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยความสนุกและสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

ด้วยความร่วมมือกับ Columbia University, Tokyo Shoseki และ The Smithsonian Institute คีนันนำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ระดับสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ

หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูของคีนันได้รับการวัดและประเมินผลแล้วว่า สามารถเสริมสร้างศักยภาพผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินได้ที่นี่: www.kenan-asia.org/teacher-evaluation

 

ประโยชน์ที่ครูได้รับ

Teacher training Boeing2 962x1024 1การฝึกอบรมของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการสอนที่ให้ผลลัพธ์ขั้นสูงและการให้ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ คีนันฯ และเครือข่ายครูที่ได้รับการรับรองการฝึกอบรม จะเป็นผู้มอบความรู้ในระดับมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติให้กับครูจากโรงเรียนสายสามัญและครูสายอาชีวศึกษา