ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน แม้หลายประเทศในภูมิภาคประสบความสำเร็จในการพัฒนาระดับมหภาค แต่ก็ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากชนบทสู่เมืองส่งผลให้มีความต้องการสร้างงานในเมืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนในพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ควรถูกทอดทิ้งเช่นกัน

สถาบันคีนันแห่งเอเซียมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ บรรเทาปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการจ้างงน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เรามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้วางนโยบายและผู้นำภาคเอกชนในการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โครงการและผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนตั้งแต่การสร้างศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย(Micro Entrepreneurship) และเอสเอ็มอี (SMEs) ตลอดจนการสนับสนุนด้านนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานระดับภูมิภาค


Thunyaphat Tangthanayawong

New Entrepreneurs Creation Project

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ

Projects

Loading...