หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

 

ผู้บริหารสถานศึกษาต่างมีบทบาทหน้าที่หลากหลาย แต่หน้าที่สำคัญคือ การนำหลักสูตรที่มีคุณภาพและดีที่สุดมามอบให้กับนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหาร ฯ จึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคต และนำพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คีนันได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับกลุ่มผู้บริหารฯ มุ่งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูหัวหน้าภาควิชา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปการศึกษาไทยในอนาคต

 

Principal thailand

 

Thailand leader training principal educationเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่มีอยู่ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลที่แท้จริงมาปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ผลลัพธ์สูง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ และให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้

คีนันฯได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณและการนำหลักปฎิบัติที่ดีในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาครูในโรงเรียน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community อย่างมีประสิทธิภาพ