คู่มือพลิกสถานการณ์ เสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดย่อม