Press Releases TH

จังหวัดตราดเดินหน้าประกาศเป็นพื้นที่ปลอดมาลาเรีย เร่งพัฒนาศักยภาพบุคคลากร รองรับคณะกรรมการกำกับดูแลงานการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียของจังหวัด

ม.ค. 26,2023

9 กันยายน 2557:สำนักงานจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด พร้อมภาคีเครือข่ายนำโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งสภาเกษตรกร รวม 15 องค์กร ส่งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียครั้งที่ 1

ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการพัฒนาต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ผ่านสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในเชิงนโยบายที่จะส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้ไปสู่เป้าหมาย ให้จังหวัดตราดปลอดจากเชื้อมาลาเรีย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สาธารณสุขและอื่นๆของจังหวัดตราด และช่วยสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มาลาเรียในระดับประเทศ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในครั้งนี้ ถือว่าตราดเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านมาลาเรียอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียขององค์การอนามัยโลก สามารถดำเนินการลดจำนวนผู้ป่วยตลอดระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี ลงไปได้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานมาลาเรียของจังหวัด สามารถทำเรื่องขอเสนอ แจ้งความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและการรับรองจากหน่วยงานระดับสาธารณสุขเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค (สคร.) จากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ว่าจังหวัดตราด ได้ดำเนินการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียได้สำเร็จ และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดมาลาเรีย

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะกรรมการรับทราบข้อมูลรายงานด้านโรคมาลาเรียของจังหวัด รับทราบภารกิจของหน่วยงานด้านมาลาเรียในจังหวัดตราด รวมไปถึงรับทราบบทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต่อยอดงานควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียที่หน่วยมาลาเรียภาคสนามทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากรายงานอัตราการป่วยของผู้ติดเชื้อโรคมาลาเรียและเสียชีวิต ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 หลังจากที่จังหวัดตราดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการมาลาเรีย ของมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ และงบประมาณขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันมาลาเรีย จาก University Research Company ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ โครงการกองทุนโลกด้าน จากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกอบกับศักยภาพของบุคคลากรด้านงานมาลาเรียของจังหวัดตราดในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย มีความพร้อม รวมทั้งความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดตราด ที่ให้ความร่วมมือกับการผลักดันให้จังหวัดเดินหน้านำพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแหลมงอบ เขาสมิง คลองใหญ่ เกาะช้าง และอำเภอเมือง เป็นพื้นที่ปลอดมาลาเรีย นอกจากนี้ การตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานยับยั้งมาลาเรียโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นข้อบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการดำเนินงานให้ได้รับการรับรองว่าเป็นพื้นที่ปลอดจากมาลาเรียในระดับนโยบาย

จังหวัดตราด โดยสภาพภูมิประเทศ ยังคงมีป่าอุทยานแห่งชาติ สวนยางพารา สวนผลไม้ที่สมบูรณ์ และมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาที่เคยมีรายงานว่าพบเชื้อดื้อยารักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ปัจจุบันพื้นที่ 5 อำเภอ มีศักยภาพที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย คือ นอกจากจะพบอัตราการป่วยและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกให้การยอมรับแล้ว แม้พื้นที่ในจังหวัดยังคงมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรีย แต่หากมีการร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังที่ดี มิให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาด ตราบนั้น จังหวัดตราดจะปลอดจากโรคมาลาเรียอย่างสมบูรณ์

สำหรับก้าวต่อไป เนื่องจากระบบงานบริการสาธารณสุขได้พัฒนาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น งานด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยเชื้อมาลาเรีย จึงมีแนวโน้มไปตกอยู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า โรงพยาบาลในระดับตำบล จะกลายเป็นภาคส่วนสำคัญ ที่จะสนับสนุนงานยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการฯ นี้ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังได้กล่าวสนับสนุนงานด้านการยับยั้งมาลาเรียในจังหวัดตราดให้สามารถดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จะพิจารณาจัดงบประมาณเสริม หลังจากที่โครงการกองทุนโลก จะค่อยๆลดบทบาทลงในอนาคต โดยหน่วยงานด้านมาลาเรียของจังหวัดตราด สามารถจัดทำแผนงานเสนอมาเพื่อขอรับการพิจารณาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด ได้ให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมงานด้านสุขภาวะ และสุขภาพอนามัยของประชาชนและผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานเพื่อการพัฒนาต่างๆ รวมไปถึงเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น ทำให้จังหวัดตราดสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดมาลาเรียได้สำเร็จ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล