Press Releases TH

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความยินดีที่จะตอบรับคำเชิญจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้ง ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว สำหรับพันธกิจคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 1.การขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นชัด 2.การกำหนดพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและผลสำเร็จโครงการภายใต้นโยบายที่ได้กำกับดูแลและนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 4. ปฎิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆตามมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ถือเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในนโยบายสำคัญครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านการศึกษาด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดรูปแบบทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับงานในอนาคตได้ เป้าหมายของเราคือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในระบบการศึกษาโดยเปลี่ยนจากระบบการเรียนรู้แบบท่องจำไปสู่การใช้ระบบการเรียนรู้แบบทันสมัย

การเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นศูนย์กลาง กุญแจสำคัญของงานที่เราทำในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนหลักของรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของครูและการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อันได้แก่ 1. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 2. การจัดหาเครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้สำคัญต่อคุณครูและนักเรียน 3. การสร้างความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็กนักเรียนซึ่งจะกลายเป็นอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภายภาคหน้าต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่ควรได้รับและเหมาะสมต่อการเรียนในยุคปัจจุบัน

ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมถึงโครงการที่คีนันได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านโมเดลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และค่ายสะเต็มคีนัน ได้ที่นี่ : www.kenan-asia.org/th/campaigns/kenan-stem-camps

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล