Press Releases TH

ไอบีเอ็ม จับมือ คีนัน และ ม. มหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience”

ม.ค. 26,2023

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิดตัวโครงการ “Thai Teachers TryScience” เพื่อนำหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม และคณิตศาสตร์) ของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูไทย ให้มีความสามารถสอดรับกับนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

และเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่สอดรับกับทักษะที่เป็นที่ต้องการของศตวรรษที่ 21 โดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้นำชุดหน่วยการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์และเคมี จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้จากเว็บไซต์ Teachers TryScience ของไอบีเอ็มมาปรับให้เข้ากับบริบทของไทย และนำมาอบรมแบบเข้มข้นให้กับครูต้นแบบ เพื่อให้ครูต้นแบบได้นำบทเรียนไปอบรมต่อให้กับคุณครูจำนวน 200 รายในโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่าทางไอบีเอ็มเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำเอาหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อนำไปอบรมให้กับครูไทย โดยหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลนี้ ทางไอบีเอ็มได้ร่วมออกแบบกับสถาบัน NEW YORK HALL OF SCIENCE พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักการศึกษาและคุณครูทั่วโลกสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มที่บรรจุไว้มากกว่า 100 เรื่องเพื่อนำไปปรับใช้กับการสอนในชั้นเรียนของตน “เว็บไซต์ทีทีเอสนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เปิดโอกาสให้ครูในสาขาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม เข้ามาอ่านและเข้ามีส่วนร่วมได้โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ นอกจากบทเรียนด้านสะเต็มกว่าร้อยเรื่องที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ทันทีแล้ว ในเว็บไซต์นี้ยังมีการแนะนำเทคนิครวมทั้งกลยุทธ์ในการสอน อาทิ เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี การประเมินความสนใจของนักเรียนและการทำความเข้าใจผู้เรียน และ การจัดชั้นเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ องค์ความรู้ทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ออกแบบขึ้นเพื่อจุดประกายความสนใจของนักเรียนในเรื่องสะเต็ม ที่สำคัญที่สุด เว็บไซต์นี้ยังประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของตนกับเพื่อนครูท่านอื่นๆ นอกจากนี้ การนำหน่วยการเรียนบนเว็บทีทีเอส ที่เน้นการเรียนการสอนแบบเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในบรรยากาสนอกชั้นเรียน ยังเอื้อประโยชน์ให้ครูสามารถนำหน่วยการเรียนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตน ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กมีเวลามากขึ้นในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการนั่งเรียนแบบเลคเชอร์ในชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้นี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ครูแล้ว เมื่อครูนำไปใช้ในชั้นเรียน ยังจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของศตวรรษที่ 21อันได้แก่ 7Cs ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะความเข้าใจในกลุ่มคนในหลากหลายชาติพันธ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต อีกด้วย”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากไอบีเอ็มให้เป็นผู้นำบทเรียนทีทีเอสของไอบีเอ็มจำนวนสี่บทเรียนมาจัดการอบรมให้แก่ครูแกนนำ 15 คน เพื่อให้ครูแกนนำ 15 คนเหล่านั้นนำชุดหน่วยการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์และเคมี จำนวน 4 หน่วยนี้ไปสอนต่อให้แก่ครูจำนวน 200 คน จากโรงเรียนขนาดกลางในเขตกรุงเทพและสมุทรปราการ จนถึงปัจจุบัน โครงการได้จัดอบรมให้แก่ครูแกนนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ครูแกนนำทั้ง 15 คนที่ได้รับการอบรมแบบเข้มข้นไปแล้ว ก็มีความพร้อมแล้วที่จะดำเนินการอบรมให้แก่ครูทั้ง 200 คน ให้สามารถนำกลวิธีการสอน และบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนต่อไป”

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “บทบาทสำคัญของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คือการนำหน่วยการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์และเคมี จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้จากเว็บไซต์ Teachers TryScience มาแปลและนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ซึ่งการปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละท้องถิ่นที่จะนำบทเรียนไปใช้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากเรานำบทเรียนซึ่งออกแบบจากทางสหรัฐอเมริกามาใช้โดยไม่มีการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทในเมืองไทย บทเรียนดังกล่าวก็จะไม่มีความสมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรให้ครูสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่เด็กได้เรียนจากบทเรียนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ ซี่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเด็กเรียนแล้ว ไม่รู้ว่าจะนำมาใช้กับชีวิตเขาได้อย่างไร ก็จะเปล่าประโยชน์”

นอกจากสามหน่วยงานหลักแล้ว โครงการยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการช่วยประสานให้นำหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวไปอบรมให้แก่ครูภายใต้สังกัดของสพฐ. ทั้งหมด 6 โรงเรียนในกรุงเทพ และสมุทรปราการ

อนึ่ง โครงการ “Thai Teacher TryScience” เป็นโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งไอบีเอ็ม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล