Press Releases TH

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และฮิลตัน กรุ๊ป จัดกิจกรรม “แพลน ดับเบิ้ลยู เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ”

ม.ค. 26,2023

กรุงเทพฯ, 22 สิงหาคม 2557 – บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมศักยภาพสตรี ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถาบันให้คำปรึกษาด้านการจัดฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลุ่มโรงแรมฮิลตัน นำร่องโครงการ “แพลน ดับเบิ้ลยู เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ”(Plan W: Empowering Hospitality Women Through Learning)

โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมงานบริการ ผ่านการจัดอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางวิชาชีพและชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มอบโอกาสทางอาชีพ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศและบทบาทสตรีในอุตสาหกรรม

ตั้งเป้าอบรมพนักงานกลุ่มโรงแรมฮิลตัน 500 คน ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2557 และจัดอบรมให้แก่พนักงานในอุตสาหกรรมงานบริการ 6,500 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โครงการนี้ริเริ่มขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของแพลน ดับเบิ้ลยู แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของดิอาจิโอเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกระดับชั้น ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยความสำคัญของอุตสาหกรรมงานบริการ (ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร) ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสร้างการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 6.3 โดยมีผู้หญิงประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมงานบริการสูงถึงร้อยละ 60 แต่กลับมีผู้หญิงในระดับบริหารจัดการจำนวนน้อย โครงการ “แพลน ดับเบิ้ลยู เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ” จึงริเริ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในการส่งเสริมศักยภาพของตนเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้แก่เศรษฐกิจ

นางเจน ฮาร์วีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “อุตสาหกรรมงานบริการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โครงการ ‘แพลน ดับเบิ้ลยู เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ’ จึงริเริ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในการมีส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงที่ประกอบอาชีพด้านบริการ ซึ่งมีจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ โดยร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และกลุ่มโรงแรมฮิลตัน ออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมโดยเฉพาะ ให้แก่พนักงานในกลุ่มโรงแรมฮิลตันจำนวน 500 คนทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2557 นี้ ก่อนจะขยายการอบรมสู่สตรีในอุตสาหกรรมงานบริการจำนวน 6,500 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี ”

นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวถึงหลักสูตรการจัดอบรมของโครงการว่า “คุณสมบัติสำคัญของอาชีพงานบริการคือ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) พนักงานที่มีทักษะจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและก้าวหน้าในอาชีพ หลักสูตรของโครงการนี้เป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มุ่งเน้นด้านการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศและปัญหาความขัดแย้งกับฝ่ายบริหารในที่ทำงาน ซึ่งจะเริ่มต้นการอบรมในระยะแรกกับพนักงานหญิงของกลุ่มโรงแรมฮิลตัน 500 คนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม 9 โรงแรมในเครือ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ

มร.เดิร์ค เดคุยเปอร์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค ประจำประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ “

โครงการ ‘แพลน ดับเบิ้ลยู เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ’ นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน “แพลน ดับเบิ้ลยู” เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกระดับชั้นจำนวน 2 ล้านคน ใน 17 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุม 4 แกนสำคัญ ได้แก่ องค์กร, อุตสาหกรรม, ชุมชน และผู้บริโภค

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล