Press Releases TH

เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จับมือ สพฐ. สงขลา พัฒนาโรงเรียนสะเต็มและส่งเสริมการเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ม.ค. 26,2023

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อร่วมกันส่งเสริมการศึกษาสาขาสะเต็ม (STEM) หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในจังหวัดสงขลาอย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “ผู้บริหารกับความเป็นผู้นำด้านวิชาการในโรงเรียน – การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียน” ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-based Learning

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมืออันดีและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างเชฟรอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสงขลา ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยสร้างให้เยาวชนไทยมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ การคิด วิเคราะห์ การตั้งคำถาม กล้าคิดและกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่เชฟรอนมุ่งส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง”

“ทางเชฟรอนเองและมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้ร่วมกันจัดทำและดำเนินโครงการ Chevron-INCREASE (Chevron – Inquiry-based Classroom Reasoning for Experiential and Active Science Education) ในจังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้ว โดยได้ร่วมวางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนในการสร้างการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-based Learningในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้นซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนผู้บริหารและคณาจารย์กว่า300ท่านในจังหวัดสงขลาโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”จึงถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนี้เพื่อสร้างจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์สะเต็มเพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านสะเต็มและการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปอย่างยั่งยืน”

นายจอห์น ฎะซิลวา ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Engagement มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสาขาสะเต็ม (STEM) ในประเทศไทย ไม่เพียงต้องพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ท่านผู้บริหารเหล่านั้นเห็นประโยชน์และนำไปผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวด้วยแนวทางใหม่นี้ ดังนั้น มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ รวมทั้งชี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การให้แง่คิดและมุมมองของการเป็นผู้นำทางวิชาการและนักบริหาร รวมถึงการให้คำแนะนำในการสังเกตชั้นเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนยิ่งต่อโรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่ต่อไป”

การอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 72 แห่ง ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการอบรม พร้อมตั้งเป้าอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 4,000 คน ทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสะเต็มในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในสามจังหวัดนำร่องในปีแรกของโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท ที่เชฟรอนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ตลอดทั้งระบบ อันรวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยประมาณการว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีของโครงการฯ จะสามารถยกระดับการศึกษาด้านสะเต็มให้โรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้ได้ 10,000 คน และจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้นกว่า 500,000 คน

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว