Press Releases TH

เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จับมือ สพฐ. สมุทรปราการ พัฒนาโรงเรียนสะเต็มและส่งเสริมการเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ม.ค. 26,2023

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อร่วมกันส่งเสริมการศึกษาสาขาสะเต็ม (STEM) หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างบูรณาการ

ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “ผู้บริหารกับความเป็นผู้นำด้านวิชาการในโรงเรียน-การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียน” ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-based Learning

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมืออันดีและจุดประสงค์ร่วมกันระหว่างเชฟรอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการในการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยสร้างให้เยาวชนไทยมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือการคิด วิเคราะห์ การตั้งคำถาม กล้าคิดและกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในสาขาสะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาที่เชฟรอนมุ่งส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การนำแนวทางนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียน ไม่เพียงต้องพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนเท่านั้น แต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถยกระดับการสอนด้านสะเต็มให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาคการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในด้านนี้ และให้เกียรติเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยในสาขาสะเต็มอย่างยั่งยืน”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสาขาสะเต็ม (STEM) ในประเทศไทย ไม่เพียงต้องพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ท่านผู้บริหารเหล่านั้นเห็นประโยชน์และนำไปผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวด้วยแนวทางใหม่นี้ดังนั้น มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ รวมทั้งชี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การให้แง่คิดและมุมมองของการเป็นผู้นำทางวิชาการและนักบริหาร รวมถึงการให้คำแนะนำในการสังเกตชั้นเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนยิ่งต่อโรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่ต่อไป”

นายนพพล พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กล่าวว่า “การอบรมในวันนี้ ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน โดยวิธีการนี้จะใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดสืบเสาะต่อ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ยังช่วยให้ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น การอบรมนี้ยังให้แนวทางแก่ผู้บริหารโรงเรียนในการนำกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนสะเต็มต่อไป”

การอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 80 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 39 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการอบรม พร้อมตั้งเป้าอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 4,000 คน ทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสะเต็มในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในสามจังหวัดนำร่องในปีแรกของโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท ที่เชฟรอนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ตลอดทั้งระบบ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยประมาณการว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีของโครงการฯ จะสามารถยกระดับการศึกษาด้านสะเต็มให้โรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้ได้ 10,000 คน และจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้นกว่า 500,000 คน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล