การกล่าวแสดงวิสัยทัศน์การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืน
โดย นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย)

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัยรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ริเริ่มโครงการ“ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข” โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชากรวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุ ภายใต้แนวคิด “กายฟิต จิตดี มีออม” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางต้นแบบช่วยกระตุ้นเตือนและเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี