Meta Boost: An inclusive digital capacity building program for Thai MSMEs

โครงการ อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย

ที่มาโครงการ:

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 3 ล้านผู้ประกอบการและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็น 42% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอีกกว่า 80%  อย่างไรก็ตามระบบธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยบางกลุ่มในการปรับตัวเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซเนื่องจากยังขาดทักษะ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีซึ่งปัจจัยดังกล่าวมักเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของประชากรบางกลุ่มเป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเพื่อสอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุคดิจิทัล 4.0 คือการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดแข่งขันบนอีคอมเมิร์ซได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกลุ่มประชากร อาทิ กลุ่มประชากรในเขตชนบท กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI)  กลุ่มคนพิการ ชนกลุ่มน้อย รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มสตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์ โดยกลุ่มดังกล่าวยังคงเผชิญอุปสรรคด้านการได้รับโอกาสเข้าถึงการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นผลให้บางส่วนได้ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรเหล่านี้เข้าถึงความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเป็นการสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

IMG 8948

เกี่ยวกับโครงการ:

โครงการ “อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก” จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนให้การสนับสนุนกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาส ด้วยการติดทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดย เฟซบุ๊ก คีนัน และความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้จัดการจากกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการทำการตลาดดิจิทัลผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ค เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างยอดขายให้เติบโต นอกจากนี้โครงการฯ ยังสนับสนุนให้กลุ่มสังคมที่ขาดโอกาสได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมภายใต้โครงการ:

หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลในรูปแบบภาษาไทย โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมเกี่ยวกับ การสร้างหน้าธุรกิจด้วยเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและการเพิ่มจำนวนผู้ชม การใช้ข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  โดยเฟซบุ๊กได้ดำเนินกิจกรรม Train-the-trainer (TTT) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ฝึกอบรมจากคีนัน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมต่อไป โดยผู้ฝึกอบรมจะนำหลักสูตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแ

ผลลัพธ์ดำเนินโครงการที่คาดหวัง:

การจัดฝึกอบรมภายใต้จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จากผู้ประกอบการ ผู้จัดการจากภาคธุรกิจขนาดย่อมและกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาสอีกกว่า 500 คน นอกจากนี้โครงการฯยังได้สนับสนุนการพัฒนาทีมฝึกอบรมในการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรไปต่อยอดธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

พันธมิตรโครงการ ฯ

ผู้สนับสนุน:: เฟซบุ๊ก

ผู้ดำเนินงาน: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

พันธมิตรจากภาครัฐบาล:

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พันธมิตรจากภาคประชาสังคม

องค์กรบางกอกเรนโบว์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา, มูลนิธิเอ็มพลัส, มูลนิธิรักษ์ไทย, มูลนิธิพิทักษ์สตรี, บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, มูลนิธิชุมชนไท, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Yot

6 Comments

 1. Yungyui
  พฤษภาคม 24, 2019

  สนใจโครงการค่ะ สมัครอย่างไรคะ รบกวนขอคำ แนะนำด้วยค่ะ

 2. numton
  พฤษภาคม 26, 2019

  มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ต้องติดต่อผ่่านช่องทางไหนครับ

 3. มณฑิชา ธาราทร
  ตุลาคม 15, 2019

  สนใจค่ะ

 4. มณฑิชา ธาราทร
  ตุลาคม 15, 2019

  สนใจเข้าร่วมโครงการ
  ต้องการทราบรายละเอียดค่ะ

 5. khamsing
  ตุลาคม 23, 2019

  น่าสนใจและเป็นทางเลือกที่น่าจะมีอนาคตที่ดี

 6. Somyadee bunyakong
  กุมภาพันธ์ 27, 2020

  Interesting

Comments are closed.