หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตของเรา คือการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อเผชิญกับความท้าทายด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการและใช้ได้ในระยะยาว การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งผลให้ทรัพยากรแทบทั้งหมดถูกนำมาใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะต้องรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้วย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงได้คิดค้นวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ในการพัฒนาชุมชน นั่นก็คือ การยกระดับขีดความสามารถของสมาชิกชุมชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง คีนันส่งเสริมให้พวกเขาสามารถค้นพบปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ปัญหาที่พบในชุมชน แนวคิดในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนนี้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โครงการพัฒนาชุมชนของคีนันมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ ผ่านการสร้างผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง (วิธีบริหารแบบล่างขึ้นบน)
  2. ทำงานตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
  3. นำวิธีการพัฒนาที่ได้ผลมาใช้แก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ จากโครงการเพื่อสร้างชุมชนยั่งยืน

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Loading...