ธุรกิจที่ยั่งยืน

คีนันใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆจากคนเช่นพวกคุณ เพื่อตอบความท้าทายสำคัญที่ประเทศไทย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญ

พัฒนาการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

Sustainable

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก

สร้างชุมชนยั่งยืน