ธุรกิจที่ยั่งยืน

คีนันใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆจากคนเช่นพวกคุณ เพื่อตอบความท้าทายสำคัญที่ประเทศไทย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญ

การรับมือกับความท้าทายต่างๆ 1

พัฒนาการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

Sustainable

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก

การรับมือกับความท้าทายต่างๆ 2

สร้างชุมชนยั่งยืน