Sustainable business TH

โครงการองค์กรสนับสนุนธุรกิจ (BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS PARTNERSHIP: BSOP)

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (หนึ่งในโครงการภายใต้ AERA) (2542-2548)

โครงการองค์กรสนับสนุนธุรกิจ (BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS PARTNERSHIP: BSOP) บริหารโครงการโดยนายริชาร์ด เบอร์ฮาร์ด ช่วยสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์กรพันธมิตรในประเทศสหรัฐฯ 30 องค์กร

ผลของโครงการรวมถึง การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายระบบยุติธรรม 25 ข้อ จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 7,000 คน แจกคู่มือการฝึกอบรมไปสู่ผู้สนใจจำนวนกว่า 20,000 เล่ม และการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนจากเงินสนับสนุนของ USAID จำนวน 1.47 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากองค์กรพันธมิตรสหรัฐ-ไทย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และธนาคารโลกรวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งหมดในกองทุน กว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล