Sustainable business TH

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิซิตี้ และธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) สิงหาคม 2016 กรกฎาคม 2017

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจระดับโลก “5by20” ของโคคา-โคลา ที่มุ่งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา จำนวน 5 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทยได้ร่วมมือกับคีนันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเงินและผู้ประกอบการแก่เกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานี อันจะส่งผลให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินงานในปีแรกนั้น คีนันได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย 5 บทเรียน ได้แก่ การใช้จ่าย การจัดการหนี้สิน การออม การทำบัญชี และการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแก่ผู้เรียน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลให้กับโคคา-โคลา ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมเรื่องการทำเกษตรยั่งยืนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งได้นำพนักงานชุมชมสัมพันธ์จำนวน 29 คน เข้ารับการฝึกอบรมจากคีนันในหลักสูตรการบริหารจัดการการเงินและการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังจบโครงการฯ ไปแล้ว

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรสตรีได้รับประโยชน์จากโครงการ 625 คน ซึ่งส่งผลให้สามารถบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในชุมชนของพวกเธอได้ต่อไป

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล