Sustainable business TH

โครงการ REAL Flood Recovery

ม.ค. 26,2023

Give2Asia ของ Asia Foundation (เมษายน 2556-เมษายน 2557)

วิสาหกิจรากหญ้าวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดเล็ก (MSMEs) เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมโดยตรง

ในปีพ.ศ. 2554 ภาคกลางของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจของประเทศซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงย่อมหนีไม่พ้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กถึงขั้นต้องปิดกิจการ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ไม่มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้คีนันจึงได้เริ่มต้นดำเนินโครงการ Rural Entrepreneurship through Action Learning Flood Recovery (REAL Flood Recovery) เพื่อสนับสนุนให้MSMEs มีแผนรองรับกับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆที่ไม่คาดคิดมาก่อนโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากโปรแกรม Give2Asia ของAsia Foundation ด้วยความชำนาญด้านการวางแผนธุรกิจและการฝึกอบรม คีนันได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs จำนวน100 บริษัทในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่จังหวัดอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรม3 วันวิธีการสอนเป็นแบบทำกิจกรรมโดยเน้นการสร้างศักยภาพในด้านทักษะทางธุรกิจและการบริหารการเงินโดยเฉพาะการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้โครงการยังให้ความรู้ด้านอื่นๆเช่นการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อการกู้เงินเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการมองหาโอกาสทางธุรกิจหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้น

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ