Sustainable business TH

โครงการศึกษาวิจัยเชิงสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ม.ค. 26,2023

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (เมษายน 2556-ตุลาคม 2556)

คีนันได้รับการสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) (OKMD) ในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับขอบเขตของการวิจัยคีนันได้ศึกษารูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจธุรกิจสร้างสรรค์ไทยที่ประสบความสำเร็จจำนวน40 บริษัทซึ่งได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ (Thailand Creativity Awards) และผ่านเข้ารอบตัดสินในปีพ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2554 สำหรับกระบวนการในการวิจัยคีนันได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งการเข้าไปเยี่ยมชมบริษัททั้ง40 แห่งจากนั้นได้จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากองค์กรธุรกิจเหล่านี้ไปสู่สาธารณชนพร้อมทั้งมีการนำเสนอผลที่ได้รับไปสู่ผู้บริหารและผู้ประกอบการเพื่อแนะแนวทางด้านนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล