Sustainable business TH

โครงการพัฒนาวิสาหกิจในประเทศกัมพูชา

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2545-2547)

ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สถาบันคีนันฯได้ทำการพัฒนาศักยภาพให้หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชา: SME Cambodia (ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งกัมพูชา: Economic Development Cambodia) ในด้านหลักๆสี่ด้านได้แก่การฝึกงานในประเทศไทยการจัดการฝึกอบรมแก่วิทยากรในการฝึกอบรมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

มีการจัดโครงการฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปรึกษาการเข้าร่วมสัมมนาและการศึกษาข้อมูลบริษัทไทยที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับลูกค้าของหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชาทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจของสถาบันคีนันฯได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชาในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจการเงินเบื้องต้นการตลาดและทักษะในการให้คำปรึกษา

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ