Sustainable business TH

โครงการพัฒนาวิสาหกิจในประเทศกัมพูชา

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2545-2547)

ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สถาบันคีนันฯได้ทำการพัฒนาศักยภาพให้หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชา: SME Cambodia (ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งกัมพูชา: Economic Development Cambodia) ในด้านหลักๆสี่ด้านได้แก่การฝึกงานในประเทศไทยการจัดการฝึกอบรมแก่วิทยากรในการฝึกอบรมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

มีการจัดโครงการฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปรึกษาการเข้าร่วมสัมมนาและการศึกษาข้อมูลบริษัทไทยที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับลูกค้าของหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชาทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจของสถาบันคีนันฯได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพูชาในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจการเงินเบื้องต้นการตลาดและทักษะในการให้คำปรึกษา

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว