Sustainable business TH

แบบสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs) โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ม.ค. 26,2023

หลาย ๆ ท่านคงทราบกันดีว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายทั่วโลก

ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ร่วมถึงธุรกิจ SMEs ไทยอีกด้วย

วันนี้คีนันจึงมีภาพแสดงผลสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs)

ในโครงการ Boost with Facebook มาฝากทุกท่านค่ะ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล